New problem Kjuklingeggen 6A
2 months ago
ss

New problem Påskeeggen 6B+
2 months ago

New problem Nærkamp 7A+
2 months ago
Stående start
New problem Attpåklatten 6C+
2 months ago
ss
New problem Fjorten og nykvæst 7A
2 months ago
New problem Sjårdalsskulen 7B
2 months ago
ss
New problem Vårsol 7B
2 months ago
New problem Opptur via Hestkukken 7B
2 months ago
Start som Hestkukken, opp via Opptur
New problem Opptur 7A
2 months ago
New problem Bulken 6C+
2 months ago
New problem Raud valgallianse 6A
2 months ago
ss
New problem Motstandsbevegelsen 8A
2 months ago
New problem Råstad Mafian 7C+
2 months ago
New problem Begynnelsen 7C
2 months ago
Sitstart
New problem Slitet 7A
2 months ago
Ståstart
New problem Slitet 7C+
2 months ago
Sit start
New problem Storbukk 7C
2 months ago
Samme start som lavstart på Slitet, men går ut til høgre.
New problem Slitet 8A
2 months ago
Lavstart

New problem Skallebank 7B+
2 months ago
Sitstart
New problem Prestgardssaken 7B+
2 months ago
Sitstart, nede til venstre.
New problem Slaget på Lalm 7C
2 months ago
Lav start

New problem Slaget på Lalm sittende start 7B+
2 months ago
Sit start
New problem John Deere 7C+
2 months ago
New problem Bytingen 7C
2 months ago
ss
New problem Balanse 6B
2 months ago
New problem Sjårdalen Atletklubb 7B+
2 months ago
Sitstart under the roof.

New problem Hestkuken 7B+
2 months ago
New problem Elgamlin 7C+
2 months ago
Kristian Vestad ticked Kjuklingeggen 6A
6 months ago
Kristian Vestad ticked Slaget på Lalm 7C
6 months ago